Overige informatie


Schooltijden
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2020-2021
Toezicht en verantwoordelijkheid
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
 

Informatie vanuit school


De nieuwsbrief
Iedere 2 weken ontvangt u de nieuwsbrief. Hierin zijn de data van alle activiteiten in die maand opgenomen. Verder treft u een toelichting op bepaalde activiteiten aan. We proberen alle informatie van dat moment in de nieuwsbrief te verwerken, zodat verder geen aparte briefjes nodig zijn. In de jaarkalender zijn de exacte data van verschijnen van de nieuwsbrief opgenomen.

De website en SchoolApp
Op de website vindt u alle belangrijke informatie over onze school. U kunt hier bijvoorbeeld de schoolgids en de nieuwsbrief digitaal inzien. Ook kunt u de kalender via de website raadplegen. Verder vindt u er veel foto’s van verschillende activiteiten die de leerlingen hebben gedaan. Het adres van de website is www.vanroyenschool.nl. In verband met de AVG hebben wij een afgeschermd deel voor de ouders van bij ons ingeschreven leerlingen.
Daarnaast hebben we de beschikking over een school-app. Deze is alleen toegankelijk voor de ouders van bij ons ingeschreven leerlingen door middel van een code. Via deze app zal de school, de leerkracht de ouders informeren over groeps- en schoolspecifieke activiteiten, foto’s en afspraken en nieuwsberichten.

Schoolgids
Ouders, die zich een beeld van onze school willen vormen en ouders, die hun kinderen als leerling op onze school aanmelden, kunnen in deze nieuwe digitale schoolgids kijken.

Schoolkalender
Elk schooljaar ontvangen de ouders een kalender, waarop naast de vakanties ook allerlei andere belangrijke data staan aangegeven die met de school te maken hebben. Jaarlijks wisselende informatie, zoals bijvoorbeeld de groepsindeling en gymtijden worden op de schoolkalender vermeld.

Informatieavond
In september/ oktober organiseert elke groepsleerkracht een informatieavond. Er wordt uitleg gegeven over de leerstof, de werkwijze, klassen- en schoolregels en specifieke zaken behorende bij dat leerjaar. Het is van groot belang om deze avond te bezoeken om onduidelijkheden te voorkomen.

Voorlichting VO groep 8
Voor de ouders/verzorgers van groep 8 organiseren we elk jaar één of meerdere voorlichtingsavonden over de diverse vormen van voortgezet onderwijs. Verder krijgen de ouders van groep 8 een uitnodiging voor een gesprek over het schooladvies m.b.t. het voortgezet onderwijs.