Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad wordt regelmatig op de hoogte gebracht van belangrijke schoolzaken. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de inzet van het personeel, de besteding van het beschikbare geld of de benoeming van nieuw personeel.
In de medezeggenschapsraad hebben naast twee ouders/verzorgers ook twee leden van het personeel zitting. De medezeggenschap is geregeld via een medezeggenschapsreglement. Hierin staat beschreven welke taken en bevoegdheden de MR heeft. Over een aantal zaken heeft de MR advies- dan wel instemmingsrecht bij het bevoegd gezag. Een uitgebreide omschrijving van de bevoegdheden is in het bezit van de MR-leden. Het MR-reglement ligt ook ter inzage op school.

Klik hier om het jaarverslag 2018-2019 te downloaden. 
 
De volgende personen hebben zitting in de MR:

Namens de ouders/verzorgers:
Martin Eggens (voorzitter)
Marianne Alting
 
Namens het schoolteam:
Carolien Kremers
Marije Panjer