Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

School


Identiteit

Onze school is een openbare school, hetgeen inhoudt, dat de uitgangspunten en doelstellingen van het openbaar onderwijs de basis vormen voor het gehele onderwijsgebeuren in onze school. Het openbaar onderwijs wil een afspiegeling zijn van de totale maatschappij waarin wij leven. Een maatschappij, die democratisch is, waarin mensen voor hun mening mogen en durven uitkomen en elkaars meningen en ideeën kunnen respecteren. Het grote belang van het kunnen en willen leven in een maatschappij, waarin niet gediscrimineerd wordt op basis van geloofsovertuiging, culturele achtergronden, nationaliteit of op welke wijze dan ook, staat in het openbaar onderwijs voorop. De Van Royenschool is dan ook een school, die open staat voor kinderen uit alle geledingen en geloofsrichtingen uit de maatschappij.


Visie

Goed onderwijs 

Op onze school leer je in de eerste plaats de basisvaardigheden; goed lezen, rekenen en schrijven. We besteden veel aandacht aan het geven van goede instructie, herhaling en afstemming van leerstofaanbod binnen een duidelijke doorgaande leerlijn. Een rijke taalomgeving met volop aandacht voor de woordenschat draagt bij aan de ontwikkeling van de taalvaardigheid.
Niet alleen aandacht voor het Nederlands, ook het leren van de Engelse taal vinden wij waardevol.
Naast cognitieve en sociale vaardigheden is er op school ook aandacht voor culturele vorming. We vinden het belangrijk dat alle kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur. Ons onderwijs biedt alle mogelijkheden om kunst en cultuur te ontdekken, te onderzoeken en te beoefenen.
Het uitwerken van de visie is een doorlopend proces en is voortdurend in ontwikkeling. Per jaar maken we een jaarplan waarin we dit beschrijven. Hier kunt u lezen wat onze visie en kernwaarden zijn en aan welke doelen we ieder schooljaar werken om onze missie te laten slagen.


Kernwaarden

Op onze school werken wij vanuit een aantal kernwaarden:

Betrokkenheid, veiligheid, en vertrouwen
Leerkrachten, leerlingen en ouders hebben vertrouwen in elkaar en voelen zich in gelijke mate betrokken bij onze school. We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige sfeer

Welbevinden, zelfstandigheid en samenwerken
Een leerling die zich veilig voelt, kan zich goed ontwikkelen. We stimuleren daarbij de zelfstandigheid van kinderen. Uitgangspunt is dat leerlingen leren hun eigen keuzes te maken en zich daarvoor verantwoordelijk te voelen. Leren is een sociaal proces, waarbij leerlingen moeten leren samenwerken. Samenwerking tussen ouders en school staat voorop. We beschouwen ouders als partner in de opvoeding.

Openheid, respect en professionaliteit
Als team werken we optimaal samen aan het realiseren van goed onderwijs. We zijn deskundig op het gebied van effectief en uitdagend onderwijs en het begeleiden van onze leerlingen. We vergroten onze deskundigheid door scholing en collegiaal leren. Een open houding en professionaliteit is daarvoor een voorwaarde.