Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school


Door het Ministerie van Onderwijs zijn voor het Basisonderwijs zogenaamde KERNDOELEN vastgelegd. Het onderwijs binnen onze school is zoveel mogelijk afgestemd op deze kerndoelen. Zowel de doelstellingen van de verschillende Vak-Vormingsgebieden, als de werkwijze, de organisatie, geplande veranderingen enz. zijn beschreven in ons schoolplan. Dit schoolplan is een soort draaiboek van het totale gebeuren binnen onze school. Tussentijdse wijzigingen in doelstellingen, werkwijzen, schoolorganisatie enz. worden in het schoolplan doorgevoerd. Het schoolplan ligt op school ter inzage. Op onze school proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Ze vormen immers de basis voor elke andere ontwikkeling. 


Werkwijze in de school


Groep 1 en 2 
In de eerste twee jaren bereiden we de kinderen voor op het leren lezen, schrijven en rekenen. 

De eerste twee jaren kunnen we vijf belangrijke onderdelen onderscheiden. Dat zijn:  We werken in de kleutergroepen vanuit de kring. De schooldag begint in de kring en daar keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. 
In de kleutergroepen werken we aan de hand van thema’s (school, vakantie, herfst, lente, boerderij, sprookjes, dierentuin, enz.). Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel ander leren. Ook zetten we de speelse rekenmethode 'Met Sprongen Vooruit' in. Kinderen leren d.m.v. materialen op een speelse manier de getallen, tellen en alle andere facetten van voorbereidend rekenen.

Groep 3 t/m 8 
Vanaf groep 3 werken we op een andere manier met kinderen. Ook de inrichting van de lokalen is anders. In de lessentabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden, die per leerjaar enigszins kunnen verschillen. In groep 3 en 4 gaan we uit van een lessentabel van 24 uur en in de groepen 5 t/m 8 van 26 uur. U ziet dat de nadruk valt op lezen, taal, rekenen en schrijven. Daar zijn de kinderen (meer dan) de helft van de week mee bezig.  


Een school is een dynamisch geheel. We willen als team niet stil blijven staan. De ontwikkeling in een basisschool is een geleidelijk proces van kleine veranderingen. Op de Van Royenschool besteden wij veel tijd aan de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen. Ook vinden wij het als school belangrijk dat leerkrachten voorspelbaar zijn in hun ‘leerkrachtengedrag’. Daarmee willen we de kinderen structuur en duidelijkheid bieden. Het werken met uitgestelde aandacht, zorg dragen voor effectieve leertijd en het bevorderen van zelfstandig werken zijn punten die we dagelijks in praktijk brengen.  Om de kwaliteit van ons onderwijs en de vaardigheden van de leerkrachten te bewaken, gebruiken we een speciaal kwaliteitsprogramma, genaamd Kwintoo. In een cyclus van 4 jaar worden zowel leerkrachten, ouders als kinderen gevraagd de kwaliteit van ons onderwijs te meten. Deze kwaliteitsmeting draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de school en het team.