Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Sociale ontwikkeling van leerlingen


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


Bevordering gezond gedrag (Het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden)
Het onderwijs moet kinderen helpen zich toe te rusten om zich in de samenleving te kunnen bewegen. Het onderwijs bestaat dus niet alleen uit het aan kinderen leren van rekenen, schrijven, lezen en taal. Om leerlingen tot gezonde weerbare en mentaal stevige mensen te laten opgroeien, is het noodzakelijk sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Deze vaardigheden (inlevend vermogen, zelfrespect, zorg voor anderen, betrouwbaarheid en uitgestelde behoeften bevrediging) zijn karaktereigenschappen die niet alleen voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen onontbeerlijk zijn, maar ook voor het latere functioneren in de samenleving. We werken met een methode/werkwijze voor sociaal-emotionele ontwikkeling: De Kanjertraining. Hierbij hoort ook een leerlingvolgsysteem: KanVAS.
 
Kanjertraining
De kanjertraining gaat er vanuit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen.
Bij de kanjertraining gaat het om 2 dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden. 
Daarnaast gaat het ook om een stuk groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de kanjertraining is duidelijk niet om van alle kinderen hele brave kinderen te maken maar wel om ze te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden. 

www.kanjertraining.nl 

Om pestgedrag te voorkomen voeren we regelmatig gesprekken met de kinderen waarin de omgangsregels worden besproken en positief gedrag benadrukt wordt. Deze omgangsregels komen ook in de Kanjerlessen aan de orde. We streven hiermee naar een pestvrije leeromgeving. Een school helemaal vrij maken van pestincidenten is helaas niet mogelijk. Dat kinderen af en toe botsen hoort ook bij opgroeien en leergedrag. Wel willen we dat, indien structureel pestgedrag zich voordoet, dit gemeld wordt bij de leerkracht of bij de directeur.