De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Leerlingbespreking
Driemaal per jaar wordt er voor elke groep een leerlingbespreking gepland. Aan dit overleg nemen de interne begeleider en de groeps-leerkracht(en) deel. De inhoud van deze gesprekken is vijfledig: In dit gesprek kan de leerkracht aangeven dat problemen bij een bepaalde leerling ernstig zijn en dat extra instructie en oefening tot onvoldoende resultaat hebben geleid. De IB-er maakt samen met de leerkracht een grondige analyse van de problemen en er wordt een plan van aanpak voorgesteld. Ouders worden hierin ook betrokken en in een zo vroeg mogelijk stadium uitgenodigd voor een gesprek. Het doel is: gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben. Het uiteindelijke plan van aanpak wordt in het groepsplan van de leerkracht vermeld.
Door middel van observaties en methode-gebonden en methode-ongebonden toetsen houden we de ontwikkeling van alle kinderen goed in de gaten. Voor de methode-ongebonden toetsen gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Cito.
 
Het onderwijs wordt geëvalueerd d.m.v. methode-ongebonden en methode-gebonden toetsen. Vanaf groep 1 maken de leerlingen Cito-toetsen. Deze gegevens worden opgeslagen in het leerlingvolgsysteem. Uiteindelijk geven de resultaten gedurende de basisschoolperiode een duidelijk beeld van de vorderingen van ieder kind.

De volgende methode-ongebonden toetsen zijn op dit moment ingevoerd:

Groep 1 en 2: Cito Taal voor kleuters en Cito Rekenen voor kleuters
Groep 3 tot en met 8: Cito LOVS  spelling, technisch (Drie Minuten Toets en AVI-toets) en begrijpend lezen en rekenen, woordenschat en studievaardigheden.

Groep 8: Eindtoets PO: Route 8
Deze toetsen worden door de meeste basisscholen in Nederland gebruikt. Daardoor kunnen we de prestaties van een kind vergelijken met leeftijdgenoten. Je kunt dan zien of het kind net zo goed, beter of misschien wat minder presteert.

Didactische overzichten
Uitgangspunt van school is dat de extra hulp in de eerste plaats in de groep wordt gegeven door de eigen leerkracht. Dit is het meest effectief. Om deze zorg goed te kunnen bieden stellen de leerkrachten didactische overzichten op. Onze intern begeleider is hierbij het aanspreekpunt voor leerkrachten. Samen stellen ze de documenten op om zo effectief mogelijk te ondersteunen.
 

Schooladviezen

De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2017-2018
2018-2019
2019-2020
VWO/gymnasium 2 4 1
HAVO/VWO 1    
HAVO 3 3 3
VMBO TL/HAVO 2    
VMBO TL 3 3 2
VMBO Kader/TL      
VMBO Kader     1
VMBO Kader met LWOO      
VMBO Basis/Kader 4 2  
VMBO Basis     1
VMBO Basis met LWOO      
Parktijkonderwijs     1
       
Totaal aantal leerlingen 15 12 9

Het afgelopen schooljaar is de eindtoets ‘Route 8’ afgenomen.  De opbrengsten van deze toets worden als voldoende beoordeeld door de inspectie. Onze totaalopbrengsten gerekend over drie schooljaren worden door de inspectie als voldoende beoordeeld. Vanwege de coronomaatregelen is er in 2020 geen eindtoets afgenomen.
 
Eindtoets Route 8 Mei 2019
Standaard score 201,4
Inspectienorm standaardscore 200,9