De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Schoolondersteuningsprofiel


Wat is het schoolondersteuningsprofiel?


In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 
Deze school maakt onderdeel uit van Onderwijsstichting Arcade en tevens van het 
samenwerkingsverband Veld, vaart en vecht afdeling Slagharen. Klik hier voor meer informatie >> 
Hier vindt u tevens meer informatie over de werkwijze en verwijzing. 
 

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel 


Het schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage op onze school. Hieronder volgt een samenvatting:

Op onze school stemmen wij het onderwijs zo goed mogelijk af op wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Kinderen met extra onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school.
 
Wij hebben onder meer een aanbod voor leerlingen met taal-leesproblemen, met (ernstige) rekenproblemen, voor leerlingen met een beneden-gemiddelde intelligentie, voor hoogbegaafde leerlingen en voor leerlingen met gedragsproblemen. Onze intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften. Op onze school stemmen wij het onderwijs zo goed mogelijk af op wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Kinderen met extra onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school.
 
Wij hebben onder meer een aanbod voor leerlingen met taal-leesproblemen, met (ernstige) rekenproblemen, voor leerlingen met een beneden-gemiddelde intelligentie, voor hoogbegaafde leerlingen en voor leerlingen met gedragsproblemen. Onze intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften.

Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Dan zoeken we samen met de ouders naar een passende oplossing. Hieronder geven we beknopt weer op welke manier we op onze school leerlingen met extra onderwijsbehoeften de ondersteuning bieden die ze nodig hebben. De school erkent en herkent de verschillen tussen kinderen. De verschillen in leermogelijkheden en sociaal-emotioneel functioneren, lichamelijke mogelijkheden en sociaal-culturele achtergrond, maken dat kinderen verschillen in onderwijsbehoeften. Wij willen graag naast het leerproces een optimale bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zelfstandige, sociale en verantwoordelijke persoonlijkheden.
 
OBS Burg. S.J. Van Royen heeft een aantal duidelijke keuzes gemaakt op het gebied van effectief onderwijs en uitdagend onderwijs:
- We werken vanuit leerdoelen door het doel van de les ‘als stuur’ te gebruiken;
- We creëren betrokkenheid door aansprekende onderwerpen in de methodes te gebruiken en door de leerstof te verbinden met wat gaande is en was;
- We zorgen voor interactie en afwisseling door coöperatieve werkvormen in te zetten;
- We werken vanuit het directe instructiemodel door middel van voorkennis te activeren, uitleg te geven, begeleid in te oefenen, zelfstandig te laten oefenen en te evalueren; er is daarbij expliciete aandacht voor leerstrategieën, reflectie en feedback.
- We bewaken de voortgang door te toetsen (het lesdoel d.m.v. een evaluatie; de doelen van een blok d.m.v. methodegebonden toetsen en de doelen over een langere periode d.m.v. niet methodegebonden toetsen); 
- We bieden instructie en begeleiding door dit af te stemmen op drie niveaus: de instructie-gevoelige groep, de instructieafhankelijke groep en de instructieonafhankelijke groep;
- We bieden voldoende leertijd door minimaal 50 % van de onderwijstijd te reserveren voor taal, lezen en rekenen;
- We houden de organisatie haalbaar door convergent te differentiëren (de leerlingen zijn in principe met dezelfde basisstof bezig; leerlingen die het aankunnen zelfstandig/met extra leerstof en leerlingen die hier nog moeite mee hebben, met meer instructie en begeleiding).Het team kiest voor een indeling in drie leerniveaus binnen de groep:
 
A: korte instructie om aan het werk te gaan (I/I+leerlingen)
B: instructie op basisniveau (II/III leerlingen)
C: groep die verlengde instructie krijgt (IV/V-leerlingen)
 
Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor een goede ontwikkeling van het kind. Heel belangrijk vinden wij dat kinderen zich thuis voelen op onze school. Pas als dat zo is, kan een kind zich optimaal ontwikkelen. Om dit te bereiken hebben we ook de ouders nodig. School en thuis moeten in wisselwerking zijn met elkaar. Ouderbetrokkenheid wordt door ons erg op prijs gesteld.

Gerealiseerde doelen: