Overige informatie


Algemene informatie
Schooltijden
Vieringen en activiteiten
Regels en afspraken
Protocol grensoverschrijdend gedrag
Omgang internet en social media
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2023-2024
Toezicht en verantwoordelijkheid
 

Contacten met instellingen buiten de school


Voor een goed functioneren van de totale schoolorganisatie is het noodzakelijk dat er regelmatig een beroep kan worden gedaan op allerlei instanties, die hulpverlenen aan of in de school.
(Over de contacten met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de preventief jeugdwerker (Maatschappelijk Welzijn Coevorden) leest u meer in hoofdstuk De zorg voor onze leerlingen.)

Onderwijsbegeleiding
Het is voor een basisschool mogelijk om begeleiding aan te vragen bij bijvoorbeeld teamscholing. De school krijgt hiervoor geld en kan bij een begeleidingsdienst uren ‘inkopen’.
Het aanvragen van begeleiding is natuurlijk heel sterk afhankelijk van wat het team in een bepaald schooljaar (extra) wil aanpakken. Dit wordt in het schooljaarplan vastgelegd.

Scholen voor voortgezet onderwijs
Er bestaan contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs in de omgeving (vooral in Emmen). Binnen deze contacten worden diverse afspraken gemaakt over bijv. de overgang van de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Ook houdt men ons steeds op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs.
Onze kinderen stromen overwegend door naar:
Andere basisscholen en personeel
Eenmaal per twee jaar organiseert Onderwijsstichting Arcade een Onderwijsdag. Alle leerkrachten van de openbare basisscholen ontmoeten elkaar op deze dag. De leerlingen zijn die dag vrij.
Samen met de andere basisscholen in Schoonoord en De Kiel organiseren we jaarlijks een gezamenlijke sportdag tijdens de Koningsspelen.

Ruimte voor stagiaires
Vanuit de Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO) en opleidingen voor onderwijs- en klassenassistenten zijn ieder jaar studenten welkom op onze school. Zij kunnen praktijkervaring opdoen en worden daarbij begeleid door onze leerkrachten en hun eigen mentoren.

De speeltuinvereniging
Omdat er aan de zuidzijde van het Oranjekanaal geen speelgelegenheid voor de kinderen was, is het speelterrein bij onze school ingericht als een buurtspeelplaats. In 2012 heeft er een renovatie van het buurtspeel-terrein plaatsgevonden. De stichting Van RoyenPlus beheert het terrein.

Sportverenigingen
De sportverenigingen uit Schoonoord worden door ons gesteund door bijv. deelname aan de door hen georganiseerde toernooien. De kinderen kunnen op die manier in aanraking komen met diverse takken van sport.